Tego typu kształcenie zawodowe skierowane jest przede wszystkim do osób dorosłych, a jedynym warunkiem do zapisu jest skończenie 18 roku życia.
Daje możliwość rozpoczęcia nauki w zawodzie (kierunku) równocześnie zdobywając wykształcenie średnie, co daje bardzo duże możliwości oszczędności czasu i dla osób bez wykształcenia średniego znacznie skraca perspektywę zdobycia tytułu zawodowego.

Jest to forma nauczania prowadzona według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN kształcenia w zawodach w zakresie tzw. kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w naszej szkole są organizowane w formie zaocznej.

Kurs stwarza duże możliwości dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz gimnazjum, a także szkół podstawowych starego typu. Kwalifikacje, które uzyskali w dotychczasowej nauce mogą jedynie uzupełnić o te brakujące i bez konieczności ponownego przerabiania materiału zdobyć możliwość uzyskania tytułu technika.

Słuchacze, którzy nie zdobędą wykształcenia średniego, ale posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz świadectwa dla poszczególnych kwalifikacji zawodowych, będą miały uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Osoby, którym nie zależy na zdobyciu tytułu technika, a chcą jedynie szybko się przekwalifikować lub uzyskać formalne potwierdzenie swoich umiejętności, mogą skończyć jedną wybraną kwalifikację w danym zawodzie. Uzyskują wówczas zaświadczenie o ukończeniu kursu i po przystąpieniu do zewnętrznego egzaminu zawodowego, zdobywają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie wydawane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.