Opiekunka środowiskowa

Opis zawodu

Na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001r., zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 34, poz. 405) wprowadziło do grupy zawodów oznaczonych symbolem 346- Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej, następujące zawody:
– asystent osoby niepełnosprawnej (roczny cykl kształcenia w szkole policealnej)
– opiekunka środowiskowa (roczny cykl kształcenia w szkole policealnej)
– opiekun w domu pomocy społecznej (dwuletni cykl kształcenia w szkole policealnej)

Ministrem właściwym dla zawodu opiekunka środowiskowa jest Minister Edukacji Narodowej. Podstawową misją obszaru zawodów pomocy społecznej jest niesienie pomocy potrzebującym osobom, rodzinom, grupom społecznym oraz środowiskom lokalnym.
Opiekunka środowiskowa wspomaga osoby potrzebujące pomocy w ich naturalnych środowiskach zamieszkania, uruchamiając siły całej rodziny we wspólnym pokonywaniu trudności, podtrzymywaniu wzajemnych kontaktów i więzi rodzinnych, choć niejednokrotnie jest to zadanie trudne.

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta szkoły do wykonywania zadań związanych z:

  1. udzielaniem pomocy i świadczeniem usług opiekuńczych osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia,
  2. pomocą podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie,
  3. pielęgnacją oraz dbałością o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych,
  4. udzielaniem pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
  5. mobilizowaniem podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań.