Perspektywy zatrudnienia. Opiekun Medyczny

 Odpowiednie przygotowanie opiekunki środowiskowej ma bezpośredni wpływ na sprawne działanie systemu pomocy środowiskowej i ograniczenie liczby podejmowanych decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej.

Możliwości zatrudnienia:

  • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
  • Domy Pogodnej Starości
  • Środowiskowe Domy Samopomocy
  • Placówki Paliatywne
  • Domy dla przewlekle chorych
  • Domy Samotnej Matki

Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.
Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – powyższy tytuł zawodowy.

Odpowiednikiem tego zawodu w krajach anglojęzycznych są takie zawody jak:

Community Worker, Community Support Worker

Słuchacze tego kierunku mogą wybrać (w cenie czesnego) program jednego z kursów związanych z chorobą i niepełnosprawnością jako specjalizację.