Program nauczania. Opiekunka środowiskowa

Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikające z opisu kwalifikacji opiekunki środowiskowej, zawierają następujące bloki programowe:

1) psychospołeczne uwarunkowania pracy z podopiecznym;

1) elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczej;
2) elementy pedagogiki specjalnej;
3) wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej;
4) wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej;
5) podstawy psychopatologii.


2) rozwiązywanie problemów podopiecznego;

1) elementy prawa;
2) polityka społeczna państwa z elementami organizacji pomocy społecznej
oraz ochrony zdrowia w Polsce;
3) wybrane zagadnienia z metodyki pracy z ludźmi niepełnosprawnymi;
4) problemy i kwestie społeczne oraz sposoby ich rozwiązywania;
5) wybrane elementy organizacji i zarządzania.

3) opieka nad podopiecznym;

1) zasady opieki nad podopiecznym;
2) zasady higieny osobistej i higieny otoczenia;
3) rozróżnianie potrzeb podopiecznego;
4) metodyka organizacji czasu wolnego;
5) zasady udzielania pierwszej pomocy;
6) higiena żywienia;
7) metodyka wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
8) rozpoznawanie zaburzeń psychicznych i problemów podopiecznego.

4) podstawy działalności zawodowej;

1) podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;
2) dokumenty dotyczące zatrudnienia;
3) prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy;
4) bezpieczeństwo i higiena pracy;
5) ochrona przeciwpoŜarowa i ochrona środowiska;
6) wybrane umiejętności społeczne;
7) język migowy;
8) wychowanie fizyczne z elementami samoobrony;
9) elementy ergonomii;
10) zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy
pracy;
11) zasady i metody komunikowania się;
12) elementy socjologii i psychologii pracy;
13) formy doskonalenia zawodowego;
14) źródła informacji zawodowej;
15) etyka.