Technik masażysta

Zawód technika masażysty jest tak zwanym zawodem medycznym. Oznacza to, że posiadacz dyplomu zawodowego technik masażysta może podejmować pracę w publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej na stanowiskach medycznych. Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata w trybie stacjonarnym.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 1. korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
 2. nawiązywać i utrzymywać kontakt z pacjentem;
 3. wyjaśniać zasady i techniki podstawowych metod masażu;
 4. wyjaśniać wpływ fizykoterapii i kinezyterapii na organizm człowieka;
 5. wykonywać masaż klasyczny w profilaktyce i leczeniu;
 6. wykrywać i usuwać za pomocą masażu segmentarnego zmiany odruchowe w skórze, tkance łącznej, mięśniach i okostnej w schorzeniach narządów wewnętrznych;
 7. stosować masaż izometryczny i drenaż limfatyczny oraz inne techniki masażu w leczeniu chorych;
 8. wykonywać masaż punktowy;
 9. wykonywać masaż sportowy;
 10. wykonywać masaż kosmetyczny;
 11. popularyzować zachowania prozdrowotne;
 12. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 13. organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 14. postępować zgodnie z zasadami etyki;
 15. stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.

Kandydaci do nauki w tym zawodzie winni posiadać następujące cechy psychofizyczne:

 1. zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne;
 2. spostrzegawczość;
 3. cierpliwość;
 4. obowiązkowość, odpowiedzialność;
 5. dokładność;
 6. życzliwość;
 7. poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;
 8. samodzielność;
 9. dobra sprawność manualna;
 10. dobry stan zdrowia.